Vpogled v izpitno dokumentacijo

Kandidat lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni izpitni center (RIC) omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene.

Kandidati bodo v šolskem letu 2011/12 lahko opravili vpogled v rezultate mature od 16. julija 2012 dalje (spomladanski rok – A) in 17. septembra 2012 (jesenski rok – B).

Objava rezultatov splošne mature spomladanskega roka je letos v ponedeljek, 16. julija 2012. Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo zahtevo za vpogled do vključno četrtka,  19. julija 2012, s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišče Državnega izpitnega centra od 9.00 do 14.00.

Objava rezultatov splošne mature jesenskega roka je letos v sredo ,17. septembra 2012. Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo zahtevo za vpogled do vključno četrtka, 20. septembra 2012, s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišče Državnega izpitnega centra.

Državni izpitni center bo pripravil časovni razpored vpogledov in o tem pisno s priporočeno pošiljko obvestil kandidata najkasneje v 8 dneh od prejema vloge.

Vpogledi bodo potekali na Državnem izpitnem centru, Ob železnici 16 v Ljubljani, v spomladanskem izpitnem roku od 20. julija do 2. avgusta 2012  in v jesenskem roku od 24. septembra do 3. oktobra 2012.

Kandidati pri vpogledu vidijo:

  • kopije izpitnih pol
  • kopije listov za odgovore
  • kopije ocenjevalnih obrazcev
  • točkovnik
  • navodila za ocenjevanje
  • opis načina izračuna izpitne ocene

Prošnjo za vpogled v izpitno dokumentacijo napiše vsak kandidat sam in jo pošlje na Državni izpitni center.

Kandidat si lahko izpitno dokumentacijo ogleda v spremstvu še ene osebe. Če se kandidat vpogleda ne more udeležiti, lahko za to pooblasti drugo osebo, ki mora ob vpogledu predložiti pooblastilo kandidata. Pooblastila ni potrebno notarsko overiti.

Vpogledi v izpitno dokumentacijo so v celoti brezplačni!

Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.


 

Ugovor na oceno

Najkasneje naslednji dan po vpogledu lahko kandidat vloži ugovor.

NA NAČIN IZRAČUNA IZPITNE OCENE

NA OCENO

pavšalni znesek 4,50 € za en maturitetni predmet

pavšalni znesek 25,00 € za en maturitetni predmet

Državni izpitni center preveri, če je prišlo do računskih napak, napak pri vpisovanju, prepisovanju oz. prenosu podatkov, ali so bile ocenjene vse naloge oz. vsi deli izpita

izvedenec za obravnavo ugovorov na ocene preveri pravilnost ocenjevanja in pripravi izvedensko mnenje

v postopku se ne pregledujejo izpitne pole, ne sodeluje izvedenec za obravnavanje ugovorov

v postopku se pregledajo vse izpitne pole, o ugovoru se odloča na podlagi izvedenskega mnenja

Obrazložen pisni ugovor skupaj z dokazilom o plačanih stroških ugovora se vloži na Državno komisijo za splošno maturo, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, ki bo o ugovoru odločila v 60 dneh. Odločitev te komisije je dokončna.

Pavšalni znesek za stroške ugovora se nakaže na naslov:

  • Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana,
  • na št. računa:  01100-6030632914, referenca SI003660871, koda namena GDSV.

V plačilnem nalogu se navede vrsta ugovora. Če je ugovor utemeljen in se ocena popravi, se kandidatu vrne plačani znesek za stroške ugovora.

O tem, kako napisati ugovor na oceno in več informacij dobite na spletni strani izpitnega centra http://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/.

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku osmih dni od prejema poziva ugovora ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.

Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru se ne posredujejo po telefonu.

Novost v letošnjem letu pa je, da bodo kandidati o tem, kdaj je bil ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene, obveščeni preko spletne strani, spletni naslov je isti kot za dostop do rezultatov: http://matura.ric.si. Po vstopu na spletno stran kandidat, tako kot za vpogled v rezultate splošne mature, vpiše svoji EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi kandidatov (šifra v zgornjem desnem kotu lista). Če vpiše pravilni EMŠO in izpitno šifro, se mu po potrditvi ukaza Prijavi izpišejo tudi informacije o ugovoru na oceno oz. na način izračuna ocene, za kandidate, ki so ugovora vložili.

Državni izpitni center

(Visited 306 times, 1 visits today)