Dijaki imamo vselej željo po povezovanju, timskem delu ter medsebojnem povezovanju in naša gimnazija ni nobena izjema. Že leta se uspešno povezujemo v okviru dijaške skupnosti, ki prek svojih šolskih predstavnikov zastopa interese, mnenja in pravice ter seveda dolžnosti naših dijakov. Uspešno sodelujemo z vodstvom šole in člani profesorskega zbora, s katerimi si vzajemno svetujemo in pomagamo ter tako izboljšujemo pogoje šolskega in obšolskega življenja.

Dijaška skupnost sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih. Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše doseganje ciljev šolanja, za prijetnejše bivanje dijakov v šoli tako pri pouku kot pri izvenšolskih dejavnostih. Izraža predloge, pobude in mnenja ter seveda pomaga pri njihovi realizaciji. Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevajo za čim bolj uspešno delovanje dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki in za učinkovito reševanje problemov, takoj ko se pojavijo.

Volitve v vse organe Dijaške skupnosti so na začetku vsakega šolskega leta. Na začetku vsakega šolskega leta pripravi predsedstvo Dijaške skupnosti tudi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge ter cilje v tekočem šolskem letu.

Pri delu jim pomaga mentor iz vrst profesorskega zbora. V šolskem letu 2022/23 sta  mentorici Renata Bezjak in Vesna Tomše, ki jih usmerjata in pomagata pri reševanju morebitnih težav. Na sestankih, ki so enkrat mesečno oz. po potrebi, se srečujejo predstavniki razredov, ki zastopajo interese dijakov, posredujejo njihova mnenja, želje, pripombe, težave, morebitne predloge, kajti le-to je ključ za uspešno in konstruktivno delovanje.

(Visited 1.005 times, 1 visits today)