Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava  Lendava

 razpisujejo

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

 1. u s t v a r j a l n i   n a t e č a j   2 0 20

Razpisni pogoji natečaja:

A   SODELOVANJE  NA USTVARJALNEM  NATEČAJU

Sodelujejo ustvarjalci v sledečih kategorijah in starosti:

 1. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – nižja stopnja; otroci do 10. leta starosti;
 2. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja; mladi ustvarjalci do 15. leta starosti;
 3. LITERARNA DELA MLADIH − mladi ustvarjalci do 25. leta starosti;
 4. LITERNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 25 let;
 5. LIKOVNA DELA PREDŠOLSKIH OTROK − vrtci: predšolski otroci
 6. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEVrazredna stopnja: otroci od 6. do 11. leta starosti;
 7. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja: otroci od 12. do 15. leta starosti;
 8. LIKOVNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 15 let;
 9. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOSTustvarjalci vseh starosti.

B   VSEBINA PRISPEVKOV

 1. LITERARNO PODROČJE: vse literarne zvrsti/vrste (proza, poezija, dramatika)
 2. LIKOVNO PODROČJE: likovna dela v različnih tehnikah
 3. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST: vse zvrsti ustvarjanja na video traku VHS, SVHS ali DV, fotografije,  elektronski zapisi,  računalniške animacije, printi …

C   OBLIKA PRISPEVKOV

 1. Literarni prispevki morajo biti oddani v pisni obliki v treh izvodih. Vsak izvod mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 2. Vsak likovni in multimedijski izdelek mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 3. Obvezni podatki:
 • ime in priimek avtorja
 • kategorija
 • naziv šole in mentorja (če je avtor šoloobvezen).

Č   DRUGI POGOJI NATEČAJA

 1. Avtor se lahko prijavi z največ tremi (3) novonastalimi deli, s tem da je lahko nagrajeno le eno (1)  delo istega avtorja v eni kategoriji. V razpisu ne upoštevamo skupinskih del in kolekcij, ki niso predmet nagrajevanja.
 2. Literarnih prispevkov ne vračamo.
 3. Sodelovanje z likovnimi in multimedijskimi prispevki je na avtorjevo odgovornost.
 4. Nagrado in priznanje avtor prevzame osebno, ne pošiljamo po pošti.
 5. S podpisom na prijavnici avtor/zakoniti zastopnik  soglaša, da lahko organizator za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke ter da se osebni podatki udeleženca/nagrajenca natečaja javno objavijo.

D    TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

 1. Ustvarjalni natečaj traja od 1. decembra 2019 do petka, 17. januarja 2020.
 2. Komisija bo nagradila tri najboljše prispevke v vsaki kategoriji, prav tako bo komisija pripravila razstavo, na kateri so razstavljena nagrajena dela in nekaj  izbranih del po strokovnem mnenju komisije .
 3. Nagrajenci bodo obveščeni pisno po pošti.
 4. Podelitev nagrad bo v sobota, 8. februarja 2020, ob 15. uri v Jeričevem domu (Kulturni dom) v Turnišču ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika.

Prispevke s prijavnico pošljite na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, z dopisom Razpis 2020 ali jih na sedež občine dostavite osebno.

(Visited 52 times, 1 visits today)