Hišni red Gimnazije Ormož v času izrednih razmer (nevarnost širjenja okužbe SARS-CoV-2)

 1. UVOD

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa
 • v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

Za zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne robčke (70 %). Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole.
 • Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta okna).
 • Razen dijakov in strokovnih delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko.
 • Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.
 • Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov.
 • Organiziranje dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni večeri) je odsvetovana.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.


 1. HIŠNI RED
 1. člen

(prihod do šole)

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja dijakov).

 1. člen
  (splošna pravila)

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji, ki so brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo dijaki prinesejo podpisano izjavo staršev oziroma polnoletnega dijaka pred vstopom dijaka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

 1. člen
  (potek pouka)

Pričetek pouka: ob 7.00.

 1. ura: 7.00 – 7.45
 2. ura: 7.50 – 8.35
 3. ura: 8.40 – 9.25
 4. ura: 9.30 – 10.15
 5. ura: 10.20 – 11.05

odmor

 1. ura: 11.35 – 12.20
 2. ura: 12.25 – 13.10
 3. ura: 13.15 – 14.00
 1. člen
  (splošna pravila)

Šola je odprta vsak dan pouka od 6.45 do 14.15.

Dijaki pridejo v šolo največ 15 minut pred poukom in na začetek počakajo v učilnicah, določenih po urniku. kjer se zadržujejo tudi med odmori in prostimi urami. Zadrževanje v atriju ali na hodnikih ni dovoljeno, zapuščanje šole med prostimi urami ni zaželeno.

Pouk poteka po prilagojenem urniku, zamujanje k pouku in predčasno odhajanje od pouka dijakom in učiteljem ni dovoljeno.

Prestavljanje ur pouka in učilnic brez dovoljenja ravnateljice ni dovoljeno.

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic, razen če se pouk nadaljuje v drugi učilnici.

Dijaki in zaposleni upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.

Dijaki in zaposleni v šoli nosijo zaščitno obrazno masko. Snamejo jo lahko le, ko sedijo pri pouku in je zagotovljena varnostna razdalja.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

Splošna pravila se lahko v času mature spremenijo po navodilih ravnateljice.

 1. člen
  (vstop v šolo)

Dijaki so pred ponovnim prihodom v šolo po šolski e-pošti obveščeni o organizaciji pouka:

 • o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk
 • o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19
 • o navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe- z-virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena kašlja…)
 • o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo …)

Dijaki v šolo vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. V primeru večjega vstopa dijakov ob istem času bomo uporabili več vhodov za vstop v šolo. O točki vstopa bodo dijaki obveščeni po šolski elektronski pošti.

Podajalniki razkužil so nameščeni ob vhodih v šolo, v vsakem nadstropju, v vseh sanitarijah ter v vsaki učilnici.

Vsi zunanji obiskovalci morajo svoj prihod vnaprej napovedati. Svetuje se, da se sestanki in govorilne ure s starši opravijo preko videoklicev in ne osebno na šoli.

Vstop v šolo je dovoljen le s pravilno nameščeno obrazno masko.

 1. člen
  (red pri pouku)

Pouk poteka v matičnih učilnicah.

Za red in disciplino pri pouku so odgovorni učitelji in dijaki.

Dijaki so dolžni aktivno sodelovati pri pouku in upoštevati učiteljeva navodila za delo. Drugih dijakov in učitelja ne smejo ovirati in motiti pri delu.

Med poukom morajo imeti dijaki mobilne telefone in ostale elektronske naprave izključene, razen če njihovo uporabo dovoli učitelj pri pouku ali izvajanju dejavnosti.

K pouku morajo dijaki prinašati vse zahtevane pripomočke (učbenike, delovne zvezke, učna gradiva, ipd.). Učnih pripomočkov in učbenikov si iz higienskih razlogov ni dovoljeno izposojati.

V primeru odsotnosti učitelja se delo organizira na daljavo / v spletni učilnici in ga dijaki opravijo doma.

Za red, disciplino in opravljanje samostojnega dela po navodilih učitelja sta zadolžena reditelja in predsednik oddelčne skupnosti.

Dijaki so dolžni upoštevati sedežni red, ki ga učitelj določi.

Morebitno tiskano učno gradivo dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem umil ali razkužil roke.

V času pouka morata na hodniku vladati red in mir.

7.  člen
(učilnica)

Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. Okna naj odpira in zapira samo profesor.

Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. V vsaki učilnici je milo, papirnate brisačke ter razkužilo. Nameščena je tudi infografika z navodili pravilne uporabe mask in izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi.

Tudi po koncu pouka, pred čiščenjem, se učilnico temeljito prezrači (vsa okna v učilnici odprta na stežaj).

 1. člen
  (dežurstvo dijakov)

Dežurstvo dijakov v času epidemije ne poteka. V tem času dežurstvo na hodnikih izvajajo dežurni učitelji.

 1. člen
  (dežurstvo učiteljev)

Dežurstvo opravljajo učitelji.

Razpored dežurnih učiteljev pripravi vodstvo šole, imena dežurnih učiteljev so objavljena na oglasnih deskah zbornice in šole, učitelji so o dežurstvu obveščeni po elektronski pošti.

Dežurstvo se izvaja v šoli, v garderobah in na zunanjih površinah šole.

Dežurstvo učiteljev se določi za vsak dan posebej in se časovno opredeli.

Za dnevno dežurstvo so določeni 4 učitelji. Prvi par je dežuren od 6.45 do 10.45, drugi par pa od 10.15 do 14.15.

Evidenco in časovni razpored izvajanja dežurstva učiteljev vodi ravnateljica.

Tudi hišnik skrbi za nemoten vstop in izstop iz šole od 6.45 do 14.15.

 1. člen
  (naloge dežurnih učiteljev)

Dežurni učitelj:

 • nadzira prihod dijakov v šolo
 • nadzira gibanje po skupnih površinah in nadzira izvajanje varnostnih ukrepov
 • med odmori spremlja vedenje ter gibanje dijakov v šolskih prostorih in na zunanjih površinah
 • o ugotovljenih nepravilnostih in kršitvah šolskih pravil obvesti razrednika, ravnateljico ali svetovalno delavko.
 1. člen
  (garderoba)

Garderobe se v času izrednih razmer ne sme uporabljati.

 1. člen
  (odmori, šolska malica)

Med šolskimi odmori dijaki ne zapuščajo učilnic.

Po vsaki uri, v času intenzivnega zračenja, in prvih pet minut odmora za malico, dijaki ob svoji mizi stoje naredijo nekaj razgibalnih oziroma razteznih vaj, ki pa naj ne povzroče pospešenega dihanja.

Malico si dijaki prinesejo sami od doma.

S čistimi rokami naj si previdno odstranijo masko ter jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je pralna shranijo v vrečko. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke ter s čistimi rokami nadenejo masko.

Dijake se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (npr. po kihanju, kašljanju, pred in po malici itd.).

 1. člen
  (sanitarije)

Okna sanitarij morajo biti ves čas odprta. Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah naj bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke.

Razredniki dijake seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah. V sanitarijah je nameščena infografika z nasveti o umivanju rok.

Skušajte se izogibati zastojem na poti v in iz stranišča.

 1. člen
  (odhod domov)

Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Priporočamo, da je tudi v tem delu dneva pri vhodu ter na hodnikih prisotna odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi spoštujejo.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

 1. člen
  (čiščenje prostorov)

V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Najmanj 1- krat dnevno je potrebno temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo dijaki, profesorji in ostalo osebje. V prostorih, ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih pogosteje dotika.

Koši za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj 1-krat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo odstranjene maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, vložene še v eno vrečo in opremljene z datumom zaprtja. Na nedostopnem mestu naj bodo shranjene vsaj 72 ur. Po tem se lahko odstranijo med mešane odpadke.

Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v sanitarijah …) se razkuži večkrat dnevno.

 1. člen
  (urejenost prostorov in šolskih površin)

Za urejenost šolskih prostorov in šolskih površin so odgovorni vsi dijaki in delavci šole.

Dijaki so dolžni skrbeti za red in čistočo v učilnicah, laboratorijih, na hodnikih, v sanitarijah in na ostalih površinah.

Za urejenost zunanjih površin skrbijo hišnik, čistilke in dijaki.

 1. člen
  (obveščanje dijakov)

Za obveščanje dijakov šola uporablja spletno stran, spletno učilnico in elektronsko pošto. Dijaki so dolžni spremljati obvestila na oglasni deski, spletni strani šole, na svoji šolski elektronski pošti, v spletni učilnici ter v e-asistentu.

Dijakom preko šolske elektronske pošte posredujejo informacije tudi razredniki in drugi učitelji ter po naročilu vodstva šole tudi dežurni dijaki.

Na proste oglasne deske in na druga mesta v šolskih prostorih ni dovoljeno brez dovoljenja vodstva šole razobešati obvestil, vabil, oglasov in podobnega gradiva.

 1. člen
  (veljavnost)

Ta hišni red je pripravljen na podlagi Higienskih priporočil srednjim šolam ob vračanju dijakov v šole (NIJZ, maj 2020). Velja za čas izrednih razmer nevarnosti širjenja okužbe SARS-CoV-2.

 

Obravnaval učiteljski zbor Gimnazije Ormož: 14. 5. 2020.

 

Klavdija Zorjan Škorjanec,
ravnateljica

(Visited 41 times, 1 visits today)