SPOŠTOVANI DIJAK/DIJAKINJA IN STARŠI!

 

Na Gimnaziji Ormož že vrsto let uspešno izvajamo projekt PROSTOVOLJNEGA SOCIALNEGA DELA (PSD).prostovljstvo plakat

Mentorica PSD na začetku šolskega leta dijakom razloži: kaj je PSD, njegove cilje, čas in kraj izvajanja, potek evalvacije PSD, njegova načela, načela kodeksa etike prostovoljnega dela s poudarkom na načelu poklicne tajnosti, kako si lahko dijak sam poišče prostovoljno delo, katere obrazce mora izpolniti, da ga lahko opravlja, kako vodi dnevnik PSD, itd. Z nekaj besedami želimo tudi vam, spoštovani starši predstaviti PSD, več informacij pa dobite pri mentorici projekta Poloni Kosec Krajnc.

KAJ JE PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO?

PSD predstavlja pomemben vidik dela z mladimi, saj jim omogoča vsestransko dozorevanje in s tem priprave na življenje in za konstruktivno reševanje lastnih življenjskih problemov. Mladi skozi pristen človeški odnos spoznavajo, dojemajo in tudi doživljajo smisel življenja.

Skozi PSD uresničujejo osnovne človeške vrednote, kot je ljubezen do sočloveka, samospoštovanje in spoštovanje drugih, zaupanje vase in v druge, zanesljivost, sprejemanje samega sebe in drugih.

PSD ima velik pomen in pozitivne učinke na mlade prostovoljce in na pomoči potrebne.

Že samo ime pove, da se mladi za delo odločijo prostovoljno, vendar pa odločitev predstavlja moralno obvezo in odgovornost za tistega, ki je postal prostovoljec.

S starejšimi v domu za ostarele, mladimi v šoli, bolnišnici ali v vrtcu, … sklenejo dogovor, da jih bodo 1x tedensko, ali po dogovoru ob določeni uri obiskali, se z njimi pogovarjali, učili, smejali in igrali. In novi prijatelji te urice z veseljem pričakujejo.

 

CILJI PROGRAMA:

 • Oblikovanje in razvijanje občutka solidarnosti in socialne odgovornosti do posameznika in skupnosti.
 • Vzgoja in izobraževanje prostovoljcev za humane odnose.
 • Omogočanje osebnega zorenja in povezovanje z bodočim poklicem.
 • Spodbujanje samospoštovanja in samostojnosti.
 • Vzgajanje za samostojno ocenjevanje in odločanje o problemih in njihovem reševanju.
 • Zavedanje, da vsega v življenju ne moremo poplačati z denarjem.

ČAS IZVAJANJA:

Program traja od oktobra do maja. Pričakujemo, da bo dijak v tem času opravil vsaj 20 ur prostovoljnega dela. S tem pa ni nujno, da dijak tudi dejansko konča svoje delo. S privoljenjem staršev ga seveda po svoji in varovančevi želji lahko tudi nadaljuje. V maju imamo zaključno prireditev, ki je namenjena le prostovoljcem. Ob tej priložnosti dobijo priznanje za opravljeno PSD in simbolično darilo, imajo pa tudi priznane obvezne interesne dejavnosti.

KRAJ IZVAJANJA:

Center starejših občanov Ormož, Osnovna šola Stanka Vraza, Osnovna šola Ormož, Rdeči križ Ormož, Mladinski center Ormož.

Ko je dijak po svoji ali skupni odločitvi razporejen v določeno ustanovo, ga na uvodnem sestanku mentor v ustanovi uvede v delo in razloži, kaj se od njega pričakuje.

Za PSD se šteje tudi delovanje na raznih socialno- zdravstvenih- kulturnih področjih, ki si jih dijak izbere sam, vendar v teh primerih, preden se odločimo za podelitev priznanj, preverjamo argumente, dijakovo angažiranost za delo in delo samo.

EVALVACIJA PROGRAMA:

Program ovrednotimo s kratko anketo o zadovoljstvu opravljenega PSD, o novih predlogih, pripombah itd. ter med letom, z rednimi intervizijami v samih ustanovah. Rezultati kažejo, da so prostovoljci pri delu uspešni in da dosežejo zastavljene cilje.

NAČELA PROSTOVOLJNEGA DELA:

 • Za opravljanje PSD potrebujem osebno podpisano izjavo in izjavo staršev, da mi ga dovoljujejo opravljati.
 • Če si bom PSD uredil sam/a, potrebujem poleg navedenih podpisanih izjav še potrdilo ustanove, kjer bom delal/a.
 • Zavezujem se, da se bom med opravljanjem PSD držal/a načel etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva, ki mi ga je predstavil/a moj/a mentor/ica.
 • Zavezujem se, da se bom do varovancev obnašal/a kulturno in vestno ter da ne bom nikoli deloval/a v njihovo škodo.
 • Zavezujem se, da bom spoštoval/a pravila vedenja, organizacije, vsebine in oblike dela v zavodu, kjer bom opravljal/a PSD.
 • Po dogovoru s šolo in ustanovo, kjer bom delal/a, se bom z varovancem srečeval/a vsaj enkrat tedensko, bodisi v dopoldanskih ali popoldanskih urah, oz. ob sobotah ali nedeljah.
 • V primeru odsotnosti ali bolezni bom obvestil/a mentorja/ico v določeni ustanovi.
 • Imam pravico, da PSD prekinem, tako, da mojo odločitev prej sporočim mentorici v ustanovi, kjer delam, ter mentorici v šoli.
 • Prav tako imam pravico, da se o vseh svojih doživetjih pogovorim z mojimi mentorji/icami.

Med opravljanjem dela bom pisal/a dnevnik dela ( dan, datum, kratek opis del) ter ga na zahtevo mentorja/ice v šoli ali v zavodu ter vodje projekta PSD na šoli tudi pokazal/a, oziroma si bom vzela pravico in predstavila dnevnik na razredni ali drugi priložnostni uri.

Mentorica projekta: Polona Kosec Krajnc

(Visited 75 times, 1 visits today)