Dejavnosti in področja dela

Svetovalna služba pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa: z dijaki, učitelji in s starši. Pri uresničevanju svojega poslanstva sodeluje tudi z zunanjimi institucijami.

Nudenje pomoči dijakom obsega:

 • svetovanje pri vpisu v srednjo šolo in na univerzo,
 • poklicno svetovanje,
 • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljajočim in preusmerjenim dijakom,
 • evidentiranje in spremljanje nadarjenih učencev, sodelovanje z njihovimi učitelji in mentorji, vodenje postopka na šoli za pridobitev Zoisove štipendije,
 • svetovanje za osebni in socialni razvoj,
 • pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,
 • sodelovanje pri izdelavi individualnih programov za dijake s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje v času razrednih ur s temami: Učenje za učenje, Aktivno poslušanje,
 • individualne pogovorne ure za dijake.

Svetovalno delo z učitelji obsega:

Sodelovanje na roditeljskih sestankih, na pedagoških in redovalnih konferencah, komisijah, aktivih, sodelovanje v programu šole, projektno delo, delavnice za učitelje.

Sodelovanje s starši obsega:

 • pogovorne ure za starše,
 • svetovanje staršem,
 • seznanjanje staršev s šolsko problematiko.


Razvojne in preventivne dejavnosti:

 • spremljanje učnega uspeha vseh dijakov in študij posameznih primerov, kjer gre za odstopanja,
 • spremljanje in sodelovanje z nadarjenimi,
 • disciplinski problemi (izostajanje, nasilništvo in drugo),
 • sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih projektih ter pri razvojnih projektih zunanjih ustanov,
 • priprava informativnega dne,
 • normalizacija oddelkov.

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije

Sodelovanje pri evalvaciji dela šole: vpisna problematika, osip, prešolanje, učni uspeh, problematika študijske usmeritve, uspešnost šole pri vzgojno-izobraževalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami, spremljanje želja in namer skozi vsa štiri leta šolanja.

(Visited 49 times, 1 visits today)