Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.


Gimnazija Ormož je vključena v Projekt evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020: Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM, ki jo je Zavod RS za šolstvo sklenil z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Gimnazija sodeluje projektu OBJEM – bralna pismenost in razvoj slovenščine (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) na četrti razvojni osi: posodobljena vloga šolske knjižnice.

V projektu sodelujejo osnovne in srednje šole, Pedagoški in filozofski fakulteti Maribor in Ljubljana, Pedagoški Inštitut Ljubljana ter FERI Maribor.

Gimnazija Ormož je uvrščena in izbrana kot razvojni zavod. Vzpostavili smo delovni tim oziroma šolski projektni tim, ki ga sestavljajo vodja, ravnatelj in strokovni delavci.

Glavni cilj projekta je razvoj didaktike slovenščine in ozaveščanje strokovnih delavcev ter priprava modelov inovativnega učnega in učinkovitega podpornega okolja.

Osnovni cilj prednostne naloge je torej razviti in preizkušati pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu razvoju bralne pismenosti pri dijakih Gimnazije Ormož. Razvijali bomo različne strategije bralnih veščin, zmožnosti kritičnega razumevanja prebranega, pojmovanje branja kot vrednote, veliko pozornost pa bomo namenili tudi motiviranosti za branje.

Prepričani smo, da bomo s projektno usmerjeno dejavnostjo učinkovito dvigali raven bralne pismenosti pri dijakih in jim tako privzgajali veščino za njihovo uspešnejše komuniciranje in funkcioniranje v življenju ob vse večjih spremembah in zahtevah sodobne družbe.

Helena Srnec, vodja projekta OBJEM na Gimnaziji Ormož


(Visited 90 times, 1 visits today)